Gastouderopvang|Vraag en aanbod|Tarieven|Ouderportaal|Links|Nieuws|Contact|Privacy

Privacyverklaring

Gastouderbureau Dalfsen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gastouderbureau Dalfsen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Gastouderbureau Dalfsen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van relaties (gastouders, ouders en kinderen, medewerkers) worden door Gastouderbureau Dalfsen verwerkt ten behoeve van  de volgende doelstelling(en):
 • Uitvoering geven aan de met relatie afgesloten overeenkomst;
 • Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind;
 • Verzenden van nieuwsbrieven;
 • Het informeren over  (wijzigingen in) onze dienstverlening;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Administratieve doeleinden;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De met relatie afgesloten overeenkomst;
 • Door relatie ingediende offerte-aanvraag;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gastouderbureau Dalfsen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • BSN-nummer;
 • Kopie ID;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens;
 • Inkomensgegevens;
 • Kopie certificaten en diploma`s;
 • Verklaring omtrent gedrag;
 • Overige persoonsgegevens noodzakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
Uw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau Dalfsen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt worden uitsluitend met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Gastouderbureau Dalfsen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Gastouderbureau Dalfsen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups  van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Onze website(s) en bestanden staan op beveiligde servers en maken gebruik van een beveiligde verbinding.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, aan te vullen en te laten verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of indien gewenst direct aan een andere partij. Wij kunnen hierbij vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dit verzoek.

Bij een verzoek tot verwijdering van de gegevens zullen wij dit zo spoedig mogelijk doen, met uitzondering van de gevallen waarbij sprake is van een wettelijke bewaartermijn (bijvoorbeeld ten behoeve van de belastingdienst). In een dergelijk geval zullen de mogelijke gegevens worden verwijderd. De overige gegevens worden verwijderd direct na afloop van de wettelijke bewaartermijn.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Contactgegevens

Gastouderbureau Dalfsen
Ruigedoornstraat 108
7721 BR  Dalfsen
Tel. 0529-433927
Email: info@gastouderbureaudalfsen.nl Flexibele, kleinschalige kinderopvang in Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen en Oudleusen?
Gastouderbureau Dalfsen!